16 lat

Specjalista ds obsługi klienta

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy Specjalistę ds. obsługi klienta (Nr ref. SOK/2019).  Miejsce pracy: Wałbrzych oraz cała Polska (w przypadku pozyskiwania klientów). Termin nadsyłania zgłoszeń...

więcej

Trener szkoleń biznesowych

W związku z dynamicznym rozwojem firmy podejmiemy współpracę z TRENERAMI SZKOLEŃ BIZNESOWYCH (Nr ref. TSB/2019). Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

więcej

Coach

W związku z dynamicznym rozwojem firmy podejmiemy współpracę z COACHAMI (Nr ref. CA/2019). Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

więcej

Specjalista ds obsługi klienta

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy Specjalistę ds. obsługi klienta (Nr ref. SOK/2019). 

Miejsce pracy: Wałbrzych oraz cała Polska (w przypadku pozyskiwania klientów)

Jeżeli posiadasz:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wybranym obszarze
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w branży konsultingowej (doradczych, szkoleniowych, coachingowych)
 • Bardzo dobrą znajomość obsługi komputera (MS Office, środowisko Windows, media społecznościowe)
 • Czynne prawo jazdy
 • Silne nastawianie zadaniowe
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Wysoką kulturę osobistą, wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Otwarty umysł na poznawanie nowych rzeczy
 • Szczyptę odkrywcy, nutkę artysty ;)

Zapraszamy do złożenia oferty...

Do Twoich zadań będzie należało m.in.:

 • Pozyskiwanie klientów na usługi przez nas świadczone
 • Obsługiwanie klientów Petra Consulting w zakresie realizowanych usług, w tym kontakt mailowy, telefoniczny i bezpośredni
 • Tworzenie ofert dotyczących usług Petra Consulting
 • Współorganizowanie eventów, konferencji, udział w eventach, konferencjach, spotkaniach na których prezentowana jest firma Petra Consulting
 • Obsługa posprzedażowa klientów Petra Consulting
 • Opracowywanie programów i harmonogramów szkoleń i egzaminów
 • Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektów szkoleniowych, doradczych w tym: dzienniki, listy obecności, listy odbioru certyfikatów, raporty, sprawozdania, ankiety itp.
 • Opracowanie dokumentacji związanej z Bazą Usług Rozwojowych – w pełnym zakresie
 • Prowadzenie działań promujacych usługi Petra Consulting

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach szkoleniowo-doradczo-coachingowych realizowanych na terenie całego kraju
 • Umowę o pracę lub o współpracę
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń (zgodnie z regulaminem)
 • Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń w Petra Consulting, zdobywanie uprawnień w ramach Akademi Edukacyjnej VCC

Działamy na rynku już 16 lat - to zobowiązuje....

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres rekrutacja@petraconsulting.pl na ponuiższym formularzu.

Zgodnie z naszą polityką ochrony osobowych przyjmujemy WYŁĄCZNIE CV na naszym wzorze.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  KANDYDAT

Zgodnie z art. 13 ust.1 w zakresie danych zebranych od osoby oraz 14 ust. 1 w zakresie danych zebranych od innych osób  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

I Administrator Danych

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach  i środkach  przetwarzania państwa danych osobowych, jest  Sylwia Petryna Ul. Saperów7, 58- 310  Szczawno- Zdrój, prowadząca działalność gospodarczą  - Petra Consulting Ul. Saperów 7, 58-310 Szczawno-Zdrój,  Regon 891488974

II Cele, podstawy prawne

1)        Dane osobowe Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 1. na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt f RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 2.  jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych W swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

III Odbiorcy danych

1)        Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

IV Prawa osób, których dane dotyczą

1)      Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 6. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 7. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 8. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 9. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 10. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 11. do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO).

2)      Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować ­się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

V Prezes Urzędu Danych Osobowych

1)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w następujący sposób:

 1. Listowanie ul. Stawki 2, 00193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 53103 00.

Załączniki do pobrania: